RADOMIL TON - agentura Bora

Kontakt:  Radomil TON - agentura BORA
Ovčárská 5
Praha 10
108 00
Tel.: +420 608 512664 , +420 222 952 080
info@pronajemchalup.net
http://www.pronajemchalup.net


Všeobecné smluvní podmínky:

  Všeobecné smluvní podmínky upravují vztahy mezi zákazníkem a agenturou a jsou pro všechny zúčastněné závazné. Závaznou objednávkou nabývají povahy smlouvy s platnými právními předpisy ČR, zejména zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Zákazník je povinen se seznámit s těmito podmínkami a podpisem objednávky s nimi souhlasí.


  1. Vznik smluvního vztahu

  Smluvní vztah mezi agenturou a zákazníkem (věk min. 18 let) vzniká na základě řádně vyplněné a zákazníkem podepsané závazné přihlášky k pobytu. Po úhradě rezervačního poplatku objednavatelem na účet agentury se považuje smluvní vztah za právoplatně uzavřený ve smyslu §2445 občanského zákoníku.

  2. Vybavení a služby

  Vybavení každého rekreačního objektu je uvedeno v jeho popisu. Vybavenost ložním povlečením je uvedena individuálně u každého objektu.

  3. Délka pobytu

  Pobyt začíná v sobotu mezi 14:00 až 17:00 hodinou. Konec pobytu je v sobotu do 10:00 hodin. U některých objektů může být doba začátku a ukončení pobytu stanovena jinak po dohodě s pronajímatelem. V tomto případě bude zákazník informován před potvrzením objednávky. Individuální přizpůsobení začátku a konce pobytu podle přání zákazníka je nutno předem dohodnout s agenturou, která toto projedná s pronajímatelem příslušného objektu.

  4. Ceny služeb

  • cena pronájmu se sjednává podle zákona o cenách č.526/1990 sb.
  • cena je stanovena včetně provize agentury
  • v některých případech vybírá majitel kauci až do výše 3.000,-Kč (pokud není uvedeno jinak) jako zálohu na případné dovyúčtování některých plateb (elektrická energie, plyn, dřevo, stočné, ap.), poplatků (MěÚ), pobyt domácích zvířat a případného poškození majetku objektu (příslušné ceny jsou uvedeny v elektronickém katalogu a na Ubytovacím poukazu, který obdržíte po zaplacení zálohy)
  • ceny energií a některých poplatků, včetně rekreačních poplatků, jsou informativní a platí se dle příslušného platného sazebníku pro danou lokalitu.


  5. Objednávka služeb a jejich úhrada

  Po písemné (e-mail, dopis..) nebo telefonické objednávce příslušného objektu a po odsouhlasení termínu rezervace majitelem objektu, bude zákazníkovi písemně (převážně e-mailem) potvrzena objednávka pobytu se zasláním informací o platebních podmínkách.

  Objednaný pobyt hradí zákazník formou zprostředkovatelského poplatku (provize) zpravidla ve výši cca 15% z celkové ceny pobytu (na účet agentury) do 4 dnů po obdržení "Potvrzení objednávky" k rekreačnímu pobytu v souladu s §1837 občanského zákoníku a doplatek pronajímateli je nutno uhradit ve dvou splátkách ( 50% záloha na účet resp. adresu pronajímatele a 50% doplatek při nástupu na pobyt) po obdržení "Ubytovacího poukazu", kde budou blíže specifikovány platební podmínky doplatku (bude uvedena cena bez rezervačního poplatku).

  Záloha ve výši 50% z celkového doplatku se platí na účet pronajímateli resp. na jeho adresu (poštovní poukázkou) uvedenou na Ubytovacím poukazu nejpozději do 16 dnů od objednání pobytu zákazníkem v souladu s §1829 občanského zákoníku a doplatek ve výši 50% z celkového doplatku se doplácí přímo majiteli objektu (proti podpisu) při nástupu na pobyt nebo na účet pronajímatele před nástupem na pobyt, mimo pobytů s brzkým termínem nástupu na pobyt, kdy může být tato lhůta pro úhradu zálohy za ubytování přiměřeně zkrácena.

  Pozn: v případě požadavku pronajímatele je doplatek splatný před nástupem na jeho účet (1 - 20 dnů).

  6. Poukaz k pobytu

  Po obdržení rezervačního poplatku agentura termín závazně rezervuje a během 5 dnů zašle na e-mailovou adresu zákazníka (popř. poštou) fakturu (doklad o provedené platbě rezervačního poplatku) a "UBYTOVACÍ POUKAZ" s veškerými náležitostmi a termínem plateb majiteli objektu.
  Ubytovací poukaz obsahuje označení objektu, termín pobytu, kontakty na objednavatele a pronajímatele (adresy, telefony…) včetně platebních podmínek pronajímateli a cen služeb (viz bod 4 VSP odst. 3).

  7. Stornopolatky, zrušení pobytu

  • zákazník má právo zrušit sjednaný vztah a to písemnou formou
  • po zrušení objednávky má agentura právo účtovat zákazníkovi stornopoplatky
   • a to ve výši:
    1. 45 dnů a více dnů před nástupem - 10% z celkové ceny pobytu
    2. 44 - 30 dnů před nástupem - 30% z celkové ceny pobytu
    3. 29 - 20 dnů před nástupem - 50% z celkové ceny pobytu
    4. 19 - 6 dnů před nástupem - 80% z celkové ceny pobytu
    5. 5 dnů před nástupem - 100% z celkové ceny pobytu

  • agentura při zrušení objednávky (storno pobytu) za strany zákazníka rezervační poplatek nevrací, neboť ke zprostředkování pobytu došlo v souladu s §1837 písm. a, občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

  8. Zrušení pobytu ze strany agentury:

  Při odstoupení od smlouvy z jiných důvodů (např. nemožnost pronajímatele zajistit stanovené podmínky, povodeň, nepokoje.....) nabídne agentura zákazníkovi adekvátní objekt. V případě jeho odmítnutí obdrží zákazník zpět plně uhrazenou cenu za pobyt včetně rezervačního poplatku. Zákazník nemá právo požadovat další náklady.

  9. Reklamace

  • zákazník má právo na reklamaci pokud nedošlo k dodržení podmínek a služeb dle nabídky agentury

  • zákazník, ihned po zjištění nedostatků, musí tyto neprodleně nahlásit tyto majiteli objektu, který je povinen nedostatky odstranit

  • pokud by majitel objektu nebyl schopen nedostatek odstranit včas, oznamte toto agentuře, která zprostředkuje s majitelem jednání o slevě

  10. Jiné ujednání:

  • za služby a vybavení pronajímaného objektu je zodpovědný majitel objektu
  • při příjezdu seznámí majitel zákazníka s provozem rekreačního zařízení, se stavem elektroměru, plynoměru, apod.
  • zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém ho převzal, včetně úklidu.
  • zákazník bere na vědomí, že nabídka se týká pronajímaného objektu, jeho vybavení a stavu. Ostatní informace o okolí pobytu jsou pouze informativní.
  • venkovní bazény jsou převážně provozovány v letní sezoně (červenec, srpen) s ohledem k povětrnostním podmínkám

  11. Pojištění pobytů:

  V ceně zprostředkovaných pobytů není obsaženo pojištění. Za úrazy, poškození majetku, za odcizení zavazadel v době rekreačního pobytu, stejně tak jako za škody způsobené přírodními živly (katastrofami) a za škody s těmito událostmi spojené, agentura neodpovídá. Proto doporučujeme zákazníkovi před odjezdem na pobyt uzavřít vhodné cestovní pojištění s dodatkovým pojištěním pro případ zrušení účasti na zájezdu (nabízí např. pojišťovna Kooperativa).
  Proto doporučujeme zákazníkovi před odjezdem na pobyt uzavřít vhodné cestovní pojištění s dodatkovým pojištěním pro případ zrušení účasti na zájezdu (nabízí např. pojišťovna Kooperativa).

  12. Informace o zpracování osobních údajů:

  (v návaznosti na nařízení evropského parlamentu 2016/679 ze dne 27.4.2016 (GDPR))

  V souvislosti s poskytováním našich zprostředkovatelských služeb budeme zpracovávat následující osobní údaje objednavatele - zákazníka (subjektu údajů) rekreačního pobytu:

  1. Jméno a příjmení objednavatele pobytu
  2. Adresu trvalého pobytu objednavatele pobytu
  3. Telefonní číslo objednavatele pobytu
  4. Emailovou adresu objednavatele pobytu

  Tyto údaje jsou následně předány majitelům pronajímaných objektů za účelem realizace pobytu objednavatele – zákazníka.

  Údaje dle bodu 1 a 2 jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona č.563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jsou archivovány i majitelem objektu.

  Údaje dle bodu 3 a 4 jsou nezbytné pro komunikaci mezi agenturou, zákazníkem a majitelem objektu a jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu.

  Subjekt údajů (oprávněná osoba) bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem ve smyslu čl.6, odst.1, písmeno b) Nařízení.

  Oprávněná osoba může kdykoliv požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 17 a čl.18, odst. 1 Nařízení

  Oprávněná osoba může podat stížnost k dozorovému úřadu (úřad pro ochranu osobních údajů).

  Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany orgánů státní a jiné veřejné správy a ani nejsou využívány pro jakékoliv marketingové účely apod.

  13. Závěrečná ustanovení:

  • Zákazník svým podpisem (odesláním e-mailem) závazné přihlášky k pobytu a zaplacením zálohy, potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
  • Zákazník potvrzuje (odesláním e-mailu) závazné přihlášky, že byl seznámen se zněním o Zpracování osobních údajů.
  • Agentura není plátcem DPH.

  Podmínky nabývají účinnost od 6.9.2023

Podmínky platné do 5.9.2023