RADOMIL TON - agentura Bora

Kontakt:  Radomil TON - agentura BORA
Ovčárská 5
Praha 10
108 00
Tel.: +420 608 512664 , +420 222 952 080
info@pronajemchalup.net
http://www.pronajemchalup.net


Všeobecné smluvní podmínky:

  Všeobecné smluvní podmínky upravují vztahy mezi zákazníkem a agenturou a jsou pro všechny zúčastněné závazné. Závaznou objednávkou nabývají povahy smlouvy s platnými právními předpisy ČR, zejména zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Zákazník je povinen se seznámit s těmito podmínkami a podpisem objednávky s nimi souhlasí. Potvrzením objednávky vyslovuje zákazník souhlas i s tím, aby v souladu s ustanovením §5 ods.2 zák.č.101/2000 agentura zpracovávala jeho osobní údaje po nezbytně nutnou dobu.


  1. Vznik smluvního vztahu

  Smluvní vztah mezi agenturou a zákazníkem (věk min. 18 let) vzniká na základě řádně vyplněné a zákazníkem podepsané závazné přihlášky k pobytu. Po úhradě rezervačního poplatku objednavatelem na účet agentury se považuje smluvní vztah za právoplatně uzavřený ve smyslu §2445 občanského zákoníku.

  2. Vybavení a služby

  Vybavení každého rekreačního objektu je uvedeno v jeho popisu. Vybavenost ložním povlečením je uvedena individuálně u každého objektu.

  3. Délka pobytu

  Pobyt začíná v sobotu mezi 14:00 až 17:00 hodinou. Konec pobytu je v sobotu do 10:00 hodin. U některých objektů může být doba začátku a ukončení pobytu stanovena jinak po dohodě s pronajímatelem. V tomto případě bude zákazník informován před potvrzením objednávky. Individuální přizpůsobení začátku a konce pobytu podle přání zákazníka je nutno předem dohodnout s agenturou, která toto projedná s pronajímatelem příslušného objektu.

  4. Ceny služeb

  • cena pronájmu se sjednává podle zákona o cenách č.526/1990 sb.
  • cena je stanovena včetně provize agentury
  • v některých případech vybírá majitel kauci až do výše 3.000,-Kč jako zálohu na případné dovyúčtování některých služeb (elektrická energie, plyn, dřevo, stočné, ap.), poplatků (MěÚ), pobyt domácích zvířat a případného poškození majetku objektu (příslušné ceny jsou uvedeny v elektronickém katalogu a na Ubytovacím poukazu, který obdržíte po zaplacení zálohy).


  5. Objednávka služeb a jejich úhrada

  Po písemné (e-mail, dopis..) nebo telefonické objednávce příslušného objektu a po odsouhlasení termínu rezervace majitelem objektu, bude zákazníkovi písemně (převážně e-mailem) potvrzena objednávka pobytu se zasláním informací o platebních podmínkách. Objednaný pobyt hradí zákazník formou zprostředkovatelského poplatku (provize) zpravidla ve výši cca 15% z celkové ceny pobytu (na účet agentury) do 4 dnů po obdržení "Potvrzení objednávky" k rekreačnímu pobytu v souladu s §1837 občanského zákoníku a doplatek pronajímateli je nutno uhradit ve dvou splátkách ( 50% záloha na účet resp. adresu pronajímatele a 50% doplatek při nástupu na pobyt) po obdržení "Ubytovacího poukazu", kde budou blíže specifikovány platební podmínky doplatku (bude uvedena cena bez rezervačního poplatku).

  Záloha ve výši 50% z celkového doplatku se platí na účet pronajímateli resp. na jeho adresu (poštovní poukázkou) uvedenou na Ubytovacím poukazu nejpozději do 16 dnů od objednání pobytu zákazníkem v souladu s §1829 občanského zákoníku a doplatek ve výši 50% z celkového doplatku se doplácí přímo majiteli objektu (proti podpisu) při nástupu na pobyt, mimo pobytů s brzkým termínem nástupu na pobyt, kdy může být tato lhůta pro úhradu zálohy za ubytování přiměřeně zkrácena.

  Pozn: v případě požadavku pronajímatele je doplatek splatný před nástupem na jeho účet (1 - 20 dnů).

  6. Poukaz k pobytu

  Po obdržení rezervačního poplatku agentura termín závazně rezervuje a během 7 dnů zašle na adresu zákazníka fakturu (doklad o provedené platbě rezervačního poplatku) a "UBYTOVACÍ POUKAZ" (e-mailem a poštou) s veškerými náležitostmi a termínem plateb majiteli.
  Ubytovací poukaz obsahuje označení objektu, termín pobytu, kontakty na objednavatele a pronajímatele (adresy, telefony…) včetně platebních podmínek pronajímateli a cen služeb (viz bod 4 VSP odst. 3).

  7. Stornopolatky , zrušení pobytu

  • zákazník má právo zrušit sjednaný vztah a to písemnou formou
  • po zrušení objednávky má agentura právo účtovat zákazníkovi stornopoplatky
   • a to ve výši:
    1. 45 dnů a více dnů před nástupem - 10% z celkové ceny pobytu
    2. 44 - 30 dnů před nástupem - 30% z celkové ceny pobytu
    3. 29 - 20 dnů před nástupem - 50% z celkové ceny pobytu
    4. 19 - 6 dnů před nástupem - 80% z celkové ceny pobytu
    5. 5 dnů před nástupem - 100% z celkové ceny pobytu

  • agentura při zrušení objednávky (storno pobytu) za strany zákazníka rezervační poplatek nevrací, neboť ke zprostředkování pobytu došlo v souladu s §1837 písm. a, občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

  8. Zrušení pobytu ze strany agentury:

  Při odstoupení od smlouvy z jiných důvodů (např. nemožnost pronajímatele zajistit stanovené podmínky, povodeň, nepokoje.....) nabídne agentura zákazníkovi adekvátní objekt. V případě jeho odmítnutí obdrží zákazník zpět plně uhrazenou cenu za pobyt včetně rezervačního poplatku. Zákazník nemá právo požadovat další náklady.

  9. Reklamace

  • zákazník má právo na reklamaci pokud nedošlo k dodržení podmínek a služeb dle nabídky agentury

  • zákazník, ihned po zjištění nedostatků, musí neprodleně nahlásit tyto majiteli objektu, který je povinen nedostatky odstranit

  • pokud by majitel objektu nebyl schopen nedostatek odstranit včas, oznamte toto agentuře, která zprostředkuje s majitelem jednání o slevě

  10. Jiné ujednání:

  • za služby a vybavení pronajímaného objektu je zodpovědný majitel objektu
  • při příjezdu seznámí majitel zákazníka s provozem rekreačního zařízení , se stavem elektroměru apod.
  • zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém ho převzal
  • zákazník bere na vědomí, že nabídka se týká pronajímaného objektu, jeho vybavení a stavu. Ostatní informace o okolí pobytu jsou pouze informativní.
  • venkovní bazény jsou převážně provozovány v letní sezoně (červenec, srpen) s ohledem k povětrnostním podmínkám.

  11. Pojištění pobytů:

  V ceně zprostředkovaných pobytů není obsaženo pojištění. Za úrazy, poškození majetku, za odcizení zavazadel v době rekreačního pobytu, stejně tak jako za škody způsobené přírodními živly (katastrofami) a za škody s těmito událostmi spojené, agentura neodpovídá.
  Proto doporučujeme zákazníkovi před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění s dodatkovým pojištěním pro případ zrušení účasti na zájezdu (nabízí např. pojišťovna Kooperativa).

  12. Závěrečná ustanovení:

  • Zákazník svým podpisem (odesláním e-mailem) závazné přihlášky k pobytu a zaplacením zálohy, potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
  • Agentura není plátcem DPH.

  Podmínky nabývají účinnost od 20.11.2015